StatutDiecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Diecezji Legnickiej

dodano: 8.11.2009

Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich [= DRRiSK] Diecezji Legnickiej jest miejscem współpracy ruchów i stowarzyszeń kościelnych, które istnieją i działają na terenie diecezji oraz pragną świadczyć o Jezusie Chrystusie we współczesnym świecie.

Rozdział I- Normy ogólne

1. Diecezjalną Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich powołuje Biskup Diecezjalny.

2. DRRiSK działa na terenie Diecezji Legnickiej.

3. W skład DRRiSK wchodzą ruchy i stowarzyszenia katolickie działające na terenie diecezji, które deleguj ą swoich przedstawicieli.

4. Uczestnictwo w DRRiSK nie narusza autonomii w życiu i działaniu danego zrzeszenia, zgodnie z charyzmatem, czy też własnym statutem.

5. Ruchem, stowarzyszeniem, grupą, wspólnotą katolicką nazywamy takie zrzeszenie, które według Adhortacji Jana Pawła II Christifideles laici nr 30:

a) Stawia sobie na pierwszym miejscu powołanie każdego chrześcijanina do świętości troszcząc się o ścisłą łączność między życiem a wiarą.
b) Czuje się odpowiedzialne w wyznawaniu wiary katolickiej i dlatego jest miejscem głoszenia wiary zgodnie z autentyczną interpretacją Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.
c) Daje świadectwo trwałej i autentycznej komunii wyrażającej się w synowskim odniesieniu do papieża i biskupa.
d) Jest zgodna z apostolskim celem Kościoła i ma udział w jego realizacji, a więc w dziele ewangelizacji, uświęcaniu ludzi, kształtowaniu sumień.
e) Jest obecne w ludzkiej społeczności, aby pełnić służbę na rzecz pełnej godności człowieka.


Rozdział II Cele i zadania DRRiSK

6. Głównym celem DRRiSK Diecezji Legnickiej jest popieranie misji ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele i społeczeństwie.

7. Wśród zadań szczegółowych DRRiSK wymieniamy:
a) dawanie świadectwa ewangelicznej jedności.
b) wzajemne wspieranie się ruchów i stowarzyszeń swym charyzmatem w drodze do świętości.
c) Koordynowanie podejmowanych działań różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
d) Organizowanie wspólnych spotkań ewangelizacyjnych, kongresów, marszów, seminariów, rekolekcji, konferencji itd.
e) Troska o realizację programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

8. Do zadań szczegółowych Rady mogą być powoływane różne zespoły w zależności od potrzeb.

9. Zespoły te działają w jedności z Sekretariatem Rady. W ich skład wchodzą oddelegowani przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń.

10. DRRiSK podczas swych spotkań, odczytując "znaki czasu" wskazuje na zasadnicze kierunki wspólnych działań, kierując się wskazaniami programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.


Rozdział III Organy Statutowe Rady

11. Ciałami statutowymi Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich są:

- Zgromadzenie plenarne przedstawicieli wszystkich ruchów, stowarzyszeń katolickich.
- Sekretariat Rady.

12. DRRISK podlega Biskupowi Diecezjalnemu, który mianuje asystenta kościelnego z prawem, głosu w Sekretariacie.

13. W skład DRRiSK wchodzą duchowni odpowiedziami za ruchy, stowarzyszenia oraz osoby świeckie przez nich delegowane w liczbie 1-3.

14. Liczebność reprezentantów ustala Sekretariat Rady.

15. Zgromadzenie plenarne DRRiSK jest zwoływane przez Sekretariat przynajmniej raz do roku.

16. Kadencja działalności DRRiSK trwa 3 lata.


Rozdział IV Sekretariat Rady

17. Koordynację prac DRRiSK podejmuje Sekretariat w skład, którego wchodzą: a) Przewodniczący
b) Wiceprzewodniczący
c) Sekretarz
d) Skarbnik
e) Rzecznik
f) Asystent kościelny

18. Sekretariat zostaje wybrany przez DRRiSK podczas walnego zebrania, które ma charakter synodalny.

19. Skład Sekretariatu zatwierdza Biskup Diecezjalny.

20. Członkowie Sekretariatu są wybieram na trzyletnią kadencję.


Rozdział V Działalność Sekretariatu DRRiSK

21. Do zadań Sekretariatu należą:
a) Udzielanie informacji na temat życia i działalności Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
b) Reprezentowanie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich przed władzami rządowymi i samorządowymi.
c) Wspieranie pracy powołanych zespołów, o których mowa w rozdz. II p.8, podejmujących program duszpasterski Kościoła w Polsce.
d) Koordynowanie pracami Rady.
e) Współpraca z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich.
f) Ze środków finansowych powierzonych, jak i własnych, Skarbnik rozlicza się przed Biskupem Diecezjalnym.
g) Asystent kościelny raz w roku składa Biskupowi Diecezjalnemu sprawozdanie z działalności DRRiSK.


Rozdział 6- Zmiany Statutu

22. Zmiany w Statucie podejmuje warne zebranie DRRiSK.

23. Zmiany są obowiązujące po zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezjalnego.

 

Statut zatwierdzili:

+ Stefan Cichy, BISKUP LEGNICKI

ks. dr Mariusz Majewski, Notariusz Legnickiej Kurii Biskupiej

[-Pobierz w wersji tekstowej-]

© Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Legnickiej 2008-2009